Câu lạc bộ Kết Nối là một tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Saigon Times Club – một tổ chức đựợc thành lập theo Quyết định số 1354/UB-VX ngày 09/03/1993 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ Kết Nối tập hợp những chuyên gia làm việc trong ngành nghề mua hàng của các công ty trong nước, có mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và phát huy sức mạnh tập thể, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước

CHƯƠNG I: TÊN GỌI – CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 1: TÊN GỌI CỦA CÂU LẠC BỘ:
 • Tên chính thức : Câu lạc bộ Kết Nối
 • Tên tiếng Anh : Supply & Purchasing Club
 • Tên viết tắt : SPC
Câu lạc bộ có biểu trưng riêng. Biểu trưng có thểđược thay đổi khi được sự chấp thuận của toànthể thành viên Ban chủ nhiệm.
 • Trụ sở chính : 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.
 • Điện thoại : 38.295.936
 • Fax : 39.142.388
 • Email : info@purchasing.vn
 • Website : www.purchasing.vn

Điều 2: CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÂU LẠC BỘ

2.1. Chức năng của Câu lạc bộ:
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia làm việc trong ngành nghề mua hàng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau.
 • Là diễn đàn để các chuyên gia tham gia trao đổi, xây dựng, nghiên cứu phương pháp và lý thuyết trong ngành theo kịp với trình độ của khu vực châu Á nói chung và thế giới nói riêng
 • Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức mua hàng hoặc tổ chức có chức năng hoạt động tương đương trên thế giới vì mục đích chung là hợp tác và phát triển nguồn nhân lực trong ngành góp phần vào việc tăng thêm sức mạnh cho nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.

2.2. Nhiệm vụ của Câu lạc bộ:
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia làm việc trong ngành nghề mua hàng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau.
 • Tham gia đào tạo và bồi dưỡng bằng mọi hình thức như ngắn hạn hoặc dài hạn nhằm bổ sung những kiến thức mới nhất của ngành cho thành viên.
 • Tham gia xây dựng, nghiên cứu phương pháp và lý thuyết trong ngành theo kịp với trình độ của khu vực châu Á nói chung và thế giới nói riêng
 • Tư vấn, trợ giúp miễn phí cho hội viên về những khó khăn trong công việc chuyên môn trong ngành nghề, cùng nhau trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm để cùng vựơt qua khó khăn trong công tác chuyên môn.
 • Tổ chức các hoạt động nhằm thắt chặt tình thân hữu, hỗ trợ nhau giữa các thành viên.
 • Tổ chức các hoạt động xã hội nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
 • Vận động các chuyên gia giàu kinh nghiệm là người Việt Nam định cư ở nước ngòai góp phần vào việc đào tạo chuyên môn cho lớp hội viên kế thừa như một hình thức góp phần vào công cuộc xây dựng kinh tế đất nước Việt Nam

CHƯƠNG II: THÀNH VIÊN CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 3: ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Tất cả chuyên gia làm việc trong ngành nghề mua hàng của các các doanh nghiệp Việt Nam, công ty liên doanh và công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đều có thể xin gia nhập Câu lạc bộ.
 • Những người có công đóng góp cho sự phát triển của câu lạc bộ có thể được mời làm thành viên danh dự hoặc cố vấn của câu lạc bộ

Điều 4: THỦ TỤC GIA NHẬP
 • Những đối tượng nhắc đến ở điều 3 muốn tham gia Câu lạc bộ điền vào mẫu đơn xin gia nhập Câu Lạc Bộ trên Website www.purchasing.vn (mục Đăng Ký Thành Viên).
 • Sau khi hoàn thành, bạn sẽ nhận được thư điện tử thông báo tự động rằng việc đăng ký đã hoàn tất.
 • Một thư điện tử xác nhận quyết định kết nạp thành viên (kèm username, password và yêu cầu hoàn tất việc đóng Hội phí) sẽ được gửi đến bạn ngay sau khi Ban Chủ Nhiệm phê duyệt đơn xin gia nhập Câu Lạc Bộ.
 • Khi không muốn tham gia hoạt động của Câu Lạc Bộ, chỉ cần gửi một văn bản thông báo đến Ban Chủ Nhiệm.

Điều 5: QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN
 • Được tham gia tất cả các buổi sinh hoạt chuyên đề cũng như các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Bằng mật mã thành viên, bạn sẽ được tham khảo tất cả các đường link liên quan, hữu ích cho công việc.
 • Được ứng cử, đề cử và bầu Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.
 • Thảo luận và biểu quyết về công việc của Câu lạc bộ.
 • Được ưu tiên hỗ trợ trog việc quảng bá hoạt động của doanh nghiệp.

Điều 6: NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN
 • Góp phần quảng bá hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Tuân thủ điều lệ của Câu lạc bộ.
 • Đóng lệ phí hoạt động thường niên theo quy định. Lệ phí do Ban chủ nhiệm quy định.
 • Nếu có khả năng, hỗ trợ (tài chính và các hình thức khác) cho các hoạt động của Câu lạc bộ.

CHƯƠNG III: NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CÂU LẠC BỘ

Điều 7: NGYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
 • Hoạt động của Câu lạc bộ dựa trên nguyên tắc tự nguyện và phi lợi nhuận.
 • Câu lạc bộ chủ động tiến hành các hoạt động và chịu sự quản lý của Saigon Times Club về mặt tuân thủ luật pháp.

Điều 8: ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ

Đại hội thành viên họp định kỳ hai năm một lần để làm các nhiệm vụ:
 • Thông qua báo cáo của Ban chủ nhiệm về tình hình hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Bầu cử Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kỳ kế tiếp.
 • Đề ra phương hướng hoạt động của Câu lạc bộ cho nhiệm kỳ kế tiếp.
 • Khi cần thiết Ban chủ nhiệm có thể triệu tập Đại hội bất thường, nếu có hơn 2/3 thành viên Ban chủ nhiệm yêu cầu, hoặc theo yêu cầu của thành viên sáng lập.

Điều 9: BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ
 • Ban chủ nhiệm gồm 01 Chủ nhiệm, 01 Phó chủ nhiệm thường trực và các Phó chủ nhiệm
 • Trong trường hợp có thành viên Ban chủ nhiệm vì lý do nào đó ngưng công việc giữa nhiệm kỳ, Ban chủ nhiệm có thể bầu bổ sung.
 • Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ: đề ra và điều hành toàn bộ các hoạt động của Câu lạc bộ; quản lý ngân sách của Câu lạc bộ; triệu tập các Đại hội thành viên thường kỳ và bất thường; báo cáo tình hình hoạt động cho Đại hội.
 • Ban chủ nhiệm có quyền: đề nghị với thành viên sáng lập về việc giải thể Câu lạc bộ; thành lập Hội đồng cố vấn khi thấy cần thiết; tuyển dụng thư ký để làm các công việc của Câu lạc bộ.

Điều 10: NGÂN SÁCH CÂU LẠC BỘ

Ngân sách Câu lạc bộ hình thành từ các nguồn:
 • Nguồn lệ phí thường niên của các thành viên Câu lạc bộ.
 • Nguồn ủng hộ tự nguyện của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân cho Câu lạc bộ.
 • Hoạt động gây quỹ do Ban chủ nhiệm tổ chức.
 • Việc sử dụng ngân sách của Câu lạc bộ đặt dưới sự giám sát của thành viên sáng lập và các thành viên Ban chủ nhiệm, và thực hiện đúng các quy định tài chính của Nhà nước.
Báo cáo tài chính của Câu lạc bộ định kỳ 6 tháng/lần và có thể báo cáo theo yêu cầu đột xuất của thành viên sáng lập.

Điều 11: GIẢI THỂ CÂU LẠC BỘ

Thành viên sáng lập có quyền quyết định việc giải thể Câu lạc bộ khi xét thấy cần thiết hoặc khi có đề nghị của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12:
 • Bản điều lệ này gồm IV chương và 12 điều đã được toàn thể thành viên Ban chủ nhiệm đồng ý thông qua ngày 14 / 08 /2008 và có hiệu lực từ ngày 14 / 08 /2008.
 • Mọi thành viên phải thực hiện đúng điều lệ của Câu lạc bộ, Ban chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn thi hành điều lệ này cho các thành viên.
 • Việc sửa đổi điều lệ phải được thông qua bởi toàn thể thành viên Ban chủ nhiệm và với sự đồng ý của thành viên sáng lập.

Liên hệ

 • Câu Lạc Bộ Kết Nối
 • Địa chỉ: 
 • Điện thoại: 
 • Email: info@purchasing.vn
 • Website: www.purchasing.vn
 • Facebook group: www.facebook.com/groups/spcvn