Knowledge

Quy định mới về cấp hộ chiếu phổ thông:

Theo thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 6/7/2016 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông cấp cho công dân Việt Nam có thời hạn như sau: 10 năm (nếu cấp cho người từ 14...

Xem tiếp

Mua sản phẩm thủ công từ người sản xuất, trường hợp nào được lập bảng kê:

Theo công văn số 43269/CT-HTr ngày 28/6/16của Cục Thuế TP. Hà Nội về trường hợp doanh nghiệp được lập bảng kê theo mẫu 01/TNDN để hạch toán chi phí mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa,...

Xem tiếp

Contact

  • Câu Lạc Bộ Kết Nối
  • Địa chỉ: 
  • Điện thoại: 
  • Email: info@purchasing.vn
  • Website: www.purchasing.vn
  • Facebook Group: www.facebook.com/groups/spcvn