Kiến thức

Về việc thanh toán chi phí của công ty qua thẻ tín dụng

17/06/2016 19:06

Theo Công văn số 2543/TCT-KK ngày 08/6/2016 của Tổng cục Thuế, trường hợp Công ty đăng ký sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng được đảm bảo bằng tài khoản ngân hàng của Công ty, ủy quyền cho Ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán của Công ty để thanh toán các khoản phát sinh Nợ trên sao kê sử dụng thẻ tín dụng - tên in trên thẻ là tên của Giám đốc Công ty thì việc thanh toán qua thẻ tín dụng này cũng được coi là đáp ứng điều kiện về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để xét khấu trừ thuế và hạch toán chi phí.

the-tin-dung-(1).jpg

Ngoài ra, các chi phí liên quan đến thẻ tín dụng nêu trên gồm phí phát hành thẻ, phí duy trì thẻ, lãi suất chậm thanh toán của thẻ vẫn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN - nếu đảm bảo điều kiện theo quy định.

the-tin-dung.png
(Nguồn: Bản tin Luật Việt Nam)

Displaying results 1-10 (of 14)
 |<  < 1 - 2  >  >| 

Liên hệ

  • Câu Lạc Bộ Kết Nối
  • Địa chỉ: 
  • Điện thoại: 
  • Email: info@purchasing.vn
  • Website: www.purchasing.vn
  • Facebook group: www.facebook.com/groups/spcvn